Print

PentaHelix brief

Het project PentaHelix ontwikkelt en test een nieuwe  benadering om te komen tot een integrale planning voor duurzame energie, waarbij verschillende overheden, zowel horizontaal als verticaal, samenwerken.  Tevens wordt een nauwe samenwerking beoogt met de belangrijkste stakeholders in energie-efficiëntie en duurzame energie, zoals de industrie en bedrijven, de bouwsector, NGO’s, kennisinstellingen en de burger.

Het project heeft tot doel een peer-to peer onlineplatvform te ontwikkelen, voor overheidsinstellingen op verschillende niveaus, voor de gezamenlijke planning en implementatie  van SECAP’s . Het uiteindelijke doel is de integratie van verschillende administratieve niveaus en geografische gebieden en het bevorderen van de financiële efficiëntie in het implementatieproces, door middel van schaalvoordelen en een nauwe samenwerking.

Wat is een SECAP/ SEAP?
SE(C)AP is de afkorting voor het Engelse “Sustainable Energy (and Climate) Action Plan” (duurzame energie- (en klimaat)actieplan).

In zowel een SEAP als een SECAP legt de ondertekenaar  van het burgemeestersconvenant, zijn/haar visie en hoe hij/zij zijn/haar doelen gaat bereiken vast. Het plan bevat een beoordeling van de huidige situatie, nl. een nulmeting voor het onderdeel klimaatmitigatie (zowel SECAP en SEAP) en een risico en zwakte analyse voor het onderdeel klimaataanpassing (enkel SECAP); helder geformuleerde doelstellingen en targets; en de geplande maatregelen met bijhorende termijnen, toegewezen verantwoordelijkheden en een schatting van de impact.

Naast het onlineplatform zullen ook Regionale PentaHelix Werkgroepen , om de belangrijkste stakeholders en doelgroepen te betrekken, worden opgericht. Deze werkgroepen  zullen de schaal en impact van de SECAP’s  te vergroten, door het inbrengen van waardevolle inzichten, het identificeren van potentiële maatregelen, het vinden van systeemoplossingen en het creëren van een beter inzicht in de drijfveren en barrières tot een meer duurzame economie en maatschappij in elke specifieke regio.

Deze PentaHelix benadering zal worden getest in 8 pilootgemeenten in Noorwegen, Kroatië, België, Spanje en  Letland. Elk van deze regio’s is uniek qua  demografie, economie, stedelijke ontwikkeling, klimaatomstandigheden, en industriële-/bedrijfsstructuur. Samen vertegenwoordigen deze pilootgebieden, door het hoge totale aantal inwoners, een grote potentie tot CO2-reductie en energiebesparing. Om de impact van het project verder te vergroten zal een wijdreikende communicatie- en disseminatiestrategie en verscheidene activiteiten worden uitgerold in de gehele EU.