Print

PentaHelix brief

PentaHelix-prosjektet utvikler og tester ut et ny tilnærming for å integrere «multi governance»-planlegging for bærekraftig energi, både horisontalt og vertikalt, i nært samspill med sentrale interessenter innen energieffektivitet og bærekraftige energiløsninger som industri og næringsliv, byggesektor, NGO, akademia og enkeltpersoner eller relevante sivile samfunnsforeninger.

Prosjektet tar sikte på å utvikle en nettbasert plattform for klimaplan-utvikling som kan brukes av offentlige myndigheter til felles planlegging og implementering. Dette vil muliggjøre integrering på forskjellige administrative nivåer og geografiske planområder, samt øke kostnadseffektiviteten i hele planleggings- og gjennomføringsprosessen basert på stordriftsfordeler og tettere samarbeid og utveksling.

Hva er klimaplaner
Alle kommuner og fylkeskommuner i Norge er pålagt å gjennomføre klima- og energiplanlegging.

De fleste har utviklet egne klimaplaner. I EU kalles disse planene «Strategic Energy and Climate Action Plans» (SECAP), og utvikles ofte gjennom samarbeidsplattformen «Covenant of Mayors».
Klimaplanene inneholder en vurdering av dagens situasjon, en fremskriving som viser hva som vil skje hvis man ikke gjør noe, en oversikt over dagens utslipp og en vurdering av både risiko og sårbarhet for tilpasningsdelen, og klart identifiserte mål. Sammen med planen skal det utvikles handlingsplaner, som viser relevante tiltak med tidsrammer, tildelt ansvar og estimerte virkninger.

Regionale PentaHelix arbeidsgrupper vil bli etablert, som involverer viktige interessenter og målgrupper. Disse arbeidsgruppene vil bidra til å utvide omfanget og virkningen av SECAPs ved å bringe inn verdifull innsikt og identifisere potensielle tiltak, systemløsninger og bedre forståelse av drivere og barrierer for et mer bærekraftig samfunn og økonomi I hver enkelt region.

Denne PentaHelix-tilnærmingen vil bli testet ut i 8 pilotkommuner I Norge, Kroatia, Belgia, Spania og Latvia. Hver region er unik når det gjelder demografi, økonomi, byutvikling, klimaforhold og industri/forretningsstruktur. Sammen utgjør disse pilotområdene et stort antall innbyggere og potensiell reduksjon av CO2 og energibesparelser. For ytterligere å styrke prosjektets innvirkning vile n bred replikasjons- og formidlingsstrategi og -aksjoner bli utbredt i mange land i EU.