Print

Mål

PentaHelix-prosjektet tar sikte på å gi lokale og regionale myndigheter mulighet til å finne innovative og kostnadseffektive tilnærminger for å utvikle, finansiere, implementere og forbedre bærekraftige energi- og klimahandlingsplaner som bidrar til å nå nasjonale og europeiske klima- og energimål og politikk. Hovedmålet er å utvikle en innovativ pentahelix-basert metode og bruke dette til å engasjere og støtte myndigheter på flere nivåer sammen med andre sentrale interessenter i ulike sektorer for økt klimaplanutvikling og gjennomføring. PentaHelix står for integrert utvikling og fokuserer på fem forskjellige interessentgrupper:

 • Offentlige myndigheter (lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt)
 • Industri (og bedrifter som små og mellomstore bedrifter, bønder, handel osv.)
 • Akademia (forsknings- og utdanningsinstitusjoner)
 • NGOer (foreninger, interessegrupper mv)
 • Innbyggere (huseiere, bileiere, pendlere osv.).

Offentlig sektor er en viktig drivkraft for å støtte en markedstransformasjon til den sirkulære grønne økonomien. En av de viktigste utfordringene er fortsatt å knytte opp offentlige organer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå gjennom effektiv styring på flere nivåer for å realisere en energiovergang drevet fra lokalt nivå med samordnet planlegging og gjennomføring av energiprosjekter, samt å oppnå en sammenhengende transformasjon av energisystemet som utnytter synergier og stordriftsfordeler.

I dette prosjektet vil PentaHelix-tilnærmingen bli testet på 8 pilotkommuner og replikert i mange flere, mens de oppnådde resultatene og funnene vil bli formidlet til sentrale målgrupper over hele Europa. Arbeidsgrupper med representanter fra hver av de fem pilarene, vil bli etablert i hvert partnerland. Disse oppgavene vil samarbeide tett med de regionale myndighetene for å evaluere, utvikle og gjennomføre klima- og energisamarbeid både under og etter prosjektperioden. I samarbeid med Climate Action Network (http://www.caneurope.org)  og innovasjonsnettverket EBN (https://ebn.eu) vil partnerregioner sikre at PentaHelix-metoden og resultatene blir spredt over hele Europa.

Prosjektets mål:

 • Utvikle den innovative PentaHelix-metoden og demonstrere den i 5 partnerland, med 1-2 pilotkommuner i hver region (totalt 8). Dette inkluderer:
  • Opprette og bruke PentaHelix-arbeidsgrupper, bestående av 1-2 medlemmer av hver av pentahelix-pilarene, for å utvikle eller revurdere integrerte klimaplaner i de 8 pilotkommunene
  • Bruke PentaHelix-arbeidsgrupper i gjennomføringen av totalt 30 tiltak som er beskrevet i lokale klimaplaner (i gjennomsnitt minst 6 tiltak i hver region). Dette vil føre til direkte energibesparelser på estimert 1200 GWh / år, og økt fornybar energiproduksjon på estimert 700 GWh / år, og forberede grunnlaget for investeringer i størrelsesorden 800m €.
 • Utvikle en peer-to-peer-plattform hvor planleggere og medlemmer av PentaHelix-arbeidsstyrken kan dele, ikke bare gode eksempler på beste praksis, men materialer som tekst, figurer, utslippsdata, osv. som kommunene kan bruke direkte i deres klimaplanarbeid.
  • Forbedre plattformen og innholdet ved å åpne det for 1) replikatorkommunene, og 2) nasjonale og paneuropeiske interessenter og offentlige myndigheter innenfor og utenfor prosjektpartnerområdene.
  • Inkludere teksteksempler, data, policydokumenter og figurer fra minst 10 konkrete sektorer, som transport, landbruk, bygninger, marine og maritime næringer, solar RES, fjernvarme etc. på minst 6 språk.
 • Gi klimakommunikasjonsopplæring og retningslinjer for partnerne i konsortiet og tilhørende pilotkommuner
  • Bruke opplæringen og retningslinjene for å sikre et høyt nivå av interessentdeltakelse og høy kvalitetskommunikasjon i PentaHelix og interessentmøter, workshops og konferanser.
  • Bruke opplæringen og retningslinjene for å sikre høy kvalitet på materialet som er tilgjengelig i plattformen.