Print

PentaHelix īsumā

PentaHelix projekta ietvaros tiek izstrādāta un testēta jauna pieeja integrētai daudz līmeņu pārvaldības plānošanai ilgtspējīgai enerģētikai –  gan horizontāli, gan vertikāli – cieši sadarbojoties galvenajām ieinteresētajām pusēm energoefektivitātes jomā un ilgtspējīgas enerģētikas risinājumu jomā, piemēram – rūpniecības un biznesa pārstāvji, ēku sektora, NVO, akadēmiskā sektora pārstāvji un  individuāli iedzīvotāji,  vai attiecīgās pilsoniskās sabiedrības asociācijas.

Projekta mērķis ir izstrādāt tiešsaistes sarunu platformu SECAP izstrādei, ko var izmantot daudzas valsts un pašvaldību iestādes kopējai plānošanai un plānu ieviešanai. Tas ļaus integrēt dažādus administratīvos līmeņus un ģeogrāfiskās plānošanas apgabalus, kā arī ļaus uzlabot izmaksu efektivitāti kopumā plānošanas un plānu ieviešanas procesā,  balstoties uz lielāka apjoma apvienotiem projektiem un ciešāku sadarbību un zināšanu apmaiņu.

Kas ir SECAP?
SECAP ir ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāni

Rīcības plāns (SEAP un SECAP) ir galvenais dokuments, kas parāda, kā Mēru Pakta parakstītājs sasniegs plāna vīziju un mērķus.  Plāns ietver esošās situācijas novērtējumu –  Bāzes Emisiju Inventarizāciju klimata pārmaiņu mazināšanas daļā (SEAP un SECAP) un Riska un Ievainojamības Novērtējumu  –  piemērošanās daļā (tikai SECAP); skaidri noteiktus mērķus, plānotos pasākumus  un termiņus to izpildei, atbildību un paredzamo ietekmi.

Tiks izveidotas Reģionālās PentaHelix Darba grupas, iesaistot galvenās ieinteresētās puses un mērķa grupas. Šīs Darba grupas paplašinās SECAP(u) darbības jomu un ietekmi, nodrošinot vērtīgu vairāku sabiedrības daļu viedokli un identificējot potenciālos pasākumus, sistēmiskus risinājumus un labāku izpratni par dzinuļiem un šķēršļiem ilgtspējīgākai sabiedrībai un ekonomikai katrā konkrētajā reģionā.

Šī PentaHelix pieeja tiks izmēģināta 8 pilot pašvaldībās Norvēģijā, Horvātijā, Beļģijā, Spānijā un Latvijā. Katrs reģions ir unikāls demogrāfijas, ekonomikas, pilsētu attīstības, klimata apstākļu un rūpniecības/biznesa struktūras jomās.  Kopā šajos pilotprojektu reģionos ir liels iedzīvotāju skaits un liels potenciāls CO2 samazinājumam un enerģijas ietaupījumam. Lai palielinātu projekta ietekmi, tiks izstrādāta plaša stratēģija pašvaldībām, kuras vēlēsies atkārtoti izmantot šo pieeju un  to izplatīt tālāk, tādejādi vēl vairāk  rīcības tiks veiktas vairākās ES valstīs.