Print

Mērķi

PentaHelix projekta mērķis ir nodrošināt vietējām un reģionālām pašvaldībām pietiekamu kapacitāti, lai  atrastu inovatīvu un rentablas pieeju – kā attīstīt, finansēt, ieviest un uzlabot Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānus (IEKRP) (Sustainable energy and climate action plans – SECAP), kas sekmētu nacionālo un Eiropas klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanu un politiku ieviešanu. Galvenais mērķis  ir izstrādāt inovatīvu uz Pentahelix (piecos virzienos) balstītu metodi un izmantot to, lai iesaistītu un atbalstītu pašvaldības  vairākos līmeņos,  kopā ar citām galvenajām ieinteresētajām pusēm dažādos sektoros, lai uzlabotu SECAP izstrādi un ieviešanu.
PentaHelix nozīmē integrētu attīstību un koncentrējas uz piecām dažādām ieinteresēto pušu grupām:

 • Valsts, pašvaldību iestādes (vietējās, reģionālās, nacionālās un starptautiskās)
 • Rūpniecība (un bizness, piemēram, mazie vidējie uzņēmumi, zemnieki, tirgotāji, u.c. )
 • Akadēmiskais sektors (pētniecības un izglītības iestādes)
 • NVO (asociācijas, interešu organizācijas, u.c.)
 • Iedzīvotāji (māju īpašnieki, mašīnu īpašnieki, pasažieri, u.c.).

Publiskais sektors ir svarīgs dzinējspēks, lai atbalstītu tirgus pārveidi uz zaļo aprites  ekonomiku. Viens no galvenajiem izaicinājumiem ir uzlabot savstarpējo sadarbību valsts iestāžu nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, izmantojot efektīvu daudz līmeņu pārvaldību, lai veiktu nepieciešamo enerģētikas jomas pārkārtošanu, kas nepieciešama vietējā līmenī, ar saskaņotu enerģētikas projektu plānošanu un ieviešanu, kā arī panākt saskaņotu enerģētikas sistēmas pārveidi, balstoties uz dažāda veida sadarbību (sinerģiju) un ekonomisko efektivitāti, kuru var panākt ar lielāka apjoma projektiem.

Šajā projektā PentaHelix pieeja tiks pārbaudīta 8 pilot pašvaldībās un atkārtota vairākās citās pašvaldībās, tāpat informācija par iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem tiks sniegta galvenajām mērķa grupām Eiropā. Katrā partnervalstī tiks izveidotas darba grupas ar pārstāvjiem no pieciem pīlāriem. Šīs darba grupas cieši sadarbosies ar reģionālajām pašvaldībām, lai novērtētu, izstrādātu un ieviestu klimata un enerģētikas rīcības gan projekta īstenošanas laikā, gan pēc tā beigām. Sadarbībā ar Klimata Rīcības Tīklu (http://www.caneurope.org)  un EBN inovāciju tīklu (https://ebn.eu), partneru reģioni nodrošinās, ka PentaHelix metode un rezultāti tiks izplatīti visā Eiropā.

Projekta mērķi:

 • Izstrādāt inovatīvu PentaHelix metodi un demonstrēt to 5 partnervalstīs, ar 1 – 2 pilot pašvaldībām katrā reģionā (kopā 8).Tās ietvaros:
  • Izveidot un izmantot PentaHelix darba grupas, kas sastāvēs no 1-2 pārstāvjiem no katra Pentahelix pilāra, lai izstrādātu vai izvērtētu SE(C)AP(us) 8 pilot pašvaldībās;
  • Izmantot PentaHelix darba grupas, lai ieviestu vismaz 30 rīcības, kas iekļautas  SE(C)AP(os) (vidēji vismaz 6 rīcības katrā reģionā). Tas nodrošinās tiešu enerģijas ietaupījumu ap 1200 GWh/gadā un palielinās atjaunojamās enerģijas ražošanas apjomu par ap 700 GWh/gadā un veiks nepieciešamos sagatavošanas darbus investīcijām ap 800 milj. EUR apmērā.
 • Izveidot sarunu platformu, kur plānotāji un PentaHelix Darba grupas locekļi var apmainīties ar informāciju par ne tikai ar labākajām praksēm, bet arī ar materiāliem – tekstuālo informāciju, skaitļiem, emisiju datiem, u.c., kurus pašvaldības var  izmantot savu SE(C)AP(u) izstrādē.
  • Uzlabot platformu un tās saturu, atverot to: 1) pašvaldībām kas atkārtoti izmantos PenHelix metodi (replicators), 2) nacionālām un Eiropas ieinteresētajām pusēm un valsts iestādēm gan projekta partnervalstīs, gan ārpus tām;
  • Iekļaut teksta piemērus, datus, politiskos dokumentus un skaitlisko informāciju vismaz par 10 sektoriem, kā piemēram, transports, lauksaimniecība, ēkas, jūras un jūrniecības nozare, saules AER, siltumapgāde, u.c. vismaz 6 valodās.
 • Nodrošināt klimata komunikācijas apmācību un vadlīnijas konsorcija partneriem un saistītajām pilot pašvaldībām.
  • Izmantot apmācību un vadlīnijas, lai nodrošinātu ieinteresēto pušu aktīvu dalību un augstas kvalitātes komunikāciju PentaHelix un ieinteresēto pušu sapulcēs, darba grupās un konferencēs;
  • Izmantot apmācību un vadlīnijas, lai nodrošinātu augstas kvalitātes materiālu pieejamību platformā.